"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

10 October 2012

உலகிலே மிகப் பெரிய குடும்பம்


The world's biggest family: The man with 39 wives, 94 children and 33 grandchildren
Ziona Chana lives with all of them in a 100-room mansion
  • It takes 30 whole chickens just to make dinner
  • He is head of the world's biggest family - and says he is 'blessed' to have his 39 wives.
Ziona Chana also has 94 children, 14-daughters-in-law and 33 grandchildren.
They live in a 100-room, four storey house set amidst the hills of Baktwang village in the Indian state of Mizoram, where the wives sleep in giant communal dormitories.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

The world's biggest family: The man with 39 wives, 94 children and 33 grandchildren
Ziona Chana lives with all of them in a 100-room mansion
  • It takes 30 whole chickens just to make dinner
  • He is head of the world's biggest family - and says he is 'blessed' to have his 39 wives.
Ziona Chana also has 94 children, 14-daughters-in-law and 33 grandchildren.
They live in a 100-room, four storey house set amidst the hills of Baktwang village in the Indian state of Mizoram, where the wives sleep in giant communal dormitories.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...