"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

06 December 2016

பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாலும் பிரபஞ்சங்கள்


*பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சம்.*

எமது பிரபஞ்சம் நன்றாகக் காற்று நிரப்பப்ட்ட ஒரு பலூனைப் போன்ற மிகப் பிரம்மாண்டமானதொரு வெளி. இது ஒவ்வொரு வினாடியும் 300,000 கிலோ மீட்டர் (ஒளியின்) வேகத்தில் விரிவடைந்துகொண்டிருக்கின்றது. இப்பிரபஞ்சத்தில் 300 மில்லியன்களுக்கும் அதிகமான கெலக்ஸிகள் காணப்படுகின்றன. கெலக்ஸி என்பது கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களின் அல்லது ஞாயிற்றுத் தொகுதிகளின் குவியல் என்று கூறலாம். 300 மில்லியன்களுக்கும் அதிகமான கெலக்ஸிகளில் பல்வீதி (Milky way) என்றழைக்கப்படும் ஒரு கெலக்ஸியில்தான் நாம் இருக்கின்றோம். இந்த கெலக்ஸியில் மாத்திரம் 250 பில்லியன்களுக்கும் அதிகமான நட்சத்திரங்கள் (சூரியக் குடும்பங்கள்) இருக்கவேண்டுமென விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர். அவற்றில் ஒன்றுதான் எமது சூரியக் குடும்பம்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

*பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சம்.*

எமது பிரபஞ்சம் நன்றாகக் காற்று நிரப்பப்ட்ட ஒரு பலூனைப் போன்ற மிகப் பிரம்மாண்டமானதொரு வெளி. இது ஒவ்வொரு வினாடியும் 300,000 கிலோ மீட்டர் (ஒளியின்) வேகத்தில் விரிவடைந்துகொண்டிருக்கின்றது. இப்பிரபஞ்சத்தில் 300 மில்லியன்களுக்கும் அதிகமான கெலக்ஸிகள் காணப்படுகின்றன. கெலக்ஸி என்பது கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களின் அல்லது ஞாயிற்றுத் தொகுதிகளின் குவியல் என்று கூறலாம். 300 மில்லியன்களுக்கும் அதிகமான கெலக்ஸிகளில் பல்வீதி (Milky way) என்றழைக்கப்படும் ஒரு கெலக்ஸியில்தான் நாம் இருக்கின்றோம். இந்த கெலக்ஸியில் மாத்திரம் 250 பில்லியன்களுக்கும் அதிகமான நட்சத்திரங்கள் (சூரியக் குடும்பங்கள்) இருக்கவேண்டுமென விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர். அவற்றில் ஒன்றுதான் எமது சூரியக் குடும்பம்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...