"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

09 November 2011

காட்ரூன்களுக்கு குரலொலி கொடுத்த நாயகர்கள்

சித்திரமெல்லாம் எப்படி பேசுது? காட்ரூன் பார்க்கும் குழுந்தைகளிடம் இப்படியான கேள்வி எழுந்திருக்கலாம். அவை பேசுவதற்கு இவர்கள்தான் காரணம் என்பதை படங்களைக் காட்டியே சொல்லிக்கொடுங்கள்...


 ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...