"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

29 September 2012

போத்தல்களினால் அழகான வீடுகள்

எதுவும் வீணானவை அல்லவே...!

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
எதுவும் வீணானவை அல்லவே...!

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...