"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

18 December 2010

இஸ்லாமியப் புதுவருடம், ஹிஜ்ரி, ஹிஜ்ரத்....

இஸ்லாமியப் புதுவருடம் ஹிஜ்ரி 1432 இல் தற்போது நாம் கால்பதித்திருக்கின்றோம். இஸ்லாமியப் புதுவருடம் ஹிஜ்ரி அடிப்படையிலேயே கணக்கிடப்படுகின்றது. ஹஜர என்ற அரபுச் சொல்லிலிருந்தே ஹிஜ்ரி, ஹிஜ்ரத் போன்ற சொற்கள் பிறந்துள்ளன. ஹிஜ்ரத் என்பது இஸ்லாத்தின் எழுச்சிக்கான மிக முக்கியமானதொரு வரலாற்று நிகழ்வாகும். ...ஆலிப் அலி...
இஸ்லாமியப் புதுவருடம் ஹிஜ்ரி 1432 இல் தற்போது நாம் கால்பதித்திருக்கின்றோம். இஸ்லாமியப் புதுவருடம் ஹிஜ்ரி அடிப்படையிலேயே கணக்கிடப்படுகின்றது. ஹஜர என்ற அரபுச் சொல்லிலிருந்தே ஹிஜ்ரி, ஹிஜ்ரத் போன்ற சொற்கள் பிறந்துள்ளன. ஹிஜ்ரத் என்பது இஸ்லாத்தின் எழுச்சிக்கான மிக முக்கியமானதொரு வரலாற்று நிகழ்வாகும். ...ஆலிப் அலி...

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...