"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

25 June 2017

தேசம் கடந்து பயணிக்கும் சால்மன் மீன்கள்


சாலமன், சால்மன் அல்லது செமன் (Salmon) என்றதும் நாம் உணவுக்காக எடுத்துக்கொள்ளும் செமன் டின் மீன் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றதா? ஆம் அதுவே தான். பதனிடப்பட்டு அடைக்கப்பட்டு கடைகளில் விற்பணைக்கு வரும் அந்த மீனினத்தைப் பற்றித்தான் நாம் இத்தொடரில் பார்க்க இருக்கின்றோம். இவற்றின் விசித்திரமான வாழ்க்கை வட்டத்தைப் படித்துப் பார்த்தால் ஆச்சரியப் படுவீர்கள். அற்புதமான, நம்ப முடியாத பல இயல்புகளைக் கொண்டு வாழ்க்கை நடாத்தும் இம் மீன்கள் வல்ல அல்லாஹ்வின் படைப்பாற்றலை ஒரு முறை மீட்டிப் பார்க்கவைக்கின்றன.
அஷ்.எம்.என்.ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி) B.A
Dip. In psychological Counseling
www.aliaalif.tk / aalifali@gmail.com

சாலமன், சால்மன் அல்லது செமன் (Salmon) என்றதும் நாம் உணவுக்காக எடுத்துக்கொள்ளும் செமன் டின் மீன் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றதா? ஆம் அதுவே தான். பதனிடப்பட்டு அடைக்கப்பட்டு கடைகளில் விற்பணைக்கு வரும் அந்த மீனினத்தைப் பற்றித்தான் நாம் இத்தொடரில் பார்க்க இருக்கின்றோம். இவற்றின் விசித்திரமான வாழ்க்கை வட்டத்தைப் படித்துப் பார்த்தால் ஆச்சரியப் படுவீர்கள். அற்புதமான, நம்ப முடியாத பல இயல்புகளைக் கொண்டு வாழ்க்கை நடாத்தும் இம் மீன்கள் வல்ல அல்லாஹ்வின் படைப்பாற்றலை ஒரு முறை மீட்டிப் பார்க்கவைக்கின்றன.
அஷ்.எம்.என்.ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி) B.A
Dip. In psychological Counseling
www.aliaalif.tk / aalifali@gmail.com

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...