"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

09 June 2015

உழவர்களின் நண்பன் மண்புழு


Earthworm என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும் மண்புழுக்கள் உழவர்களின் நண்பன் என்று பெயர் பெற்றவையாகும். உலகில் ஈரப்பதனுள்ள அனைத்துப் பகுதிகளிலும் வாழும் இவை மனித வாழ்க்கைக்குப் பெரிதும் உதவுகின்றன. சிவப்பு, இளஞ்சிவப்பு, சாம்பள், வெள்ளை, கருப்பு என பல நிறங்களிலும் நீங்கள் மண்புழுக்களைக் கண்டிருப்பீர்கள். உலகில் 7000 இற்கும் அதிகமான மண்புழு வகைகள் இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் இறைவன் வைத்துள்ள அற்புதங்களைக் கண்டறிவோம்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

Earthworm என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும் மண்புழுக்கள் உழவர்களின் நண்பன் என்று பெயர் பெற்றவையாகும். உலகில் ஈரப்பதனுள்ள அனைத்துப் பகுதிகளிலும் வாழும் இவை மனித வாழ்க்கைக்குப் பெரிதும் உதவுகின்றன. சிவப்பு, இளஞ்சிவப்பு, சாம்பள், வெள்ளை, கருப்பு என பல நிறங்களிலும் நீங்கள் மண்புழுக்களைக் கண்டிருப்பீர்கள். உலகில் 7000 இற்கும் அதிகமான மண்புழு வகைகள் இதுவரை கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் இறைவன் வைத்துள்ள அற்புதங்களைக் கண்டறிவோம்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...