"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

31 August 2011

கின்னஸில் பதிவான உலக அற்புதங்கள்

Victor 'Larry' Gomez, Gabriel 'Danny' Ramos Gomez, Luisa Lilia De Lira Aceves and Jesus Manuel Fajardo Aceves (all Mexico) are four of a family of 19 that span five generations all suffering from the rare condition called Congenital Generalized Hypertrichosis, characterized by excessive facial and torso hair. The women are covered with a light to medium coat of hair while the men of the family have thick hair on approximately 98% of their body apart from their hands and feet


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...