"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

16 May 2012

லிங்கன், கென்னடி : அபூர்வ பொருத்தப்பாடுகள்


அமெரிக்காவின் 16 வது ஜனாதிபதியாக இருந்த ஆப்ரஹாம் லிங்கனுக்கும் 35வது ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜோன் எப் கென்னடிக்கும் இடையே பல் பொருத்தப்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. சாதாரண பொருத்தப்பாடுகள் அல்ல. அபூர்வ பொருத்தப்பாடுகள்.

லிங்கன் ஆட்சி மன்றக் குழுவுக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்டது 1846ல். கொன்னடி ஆட்சி மன்றக் குழுவுக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்டது 1946ல்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)


அமெரிக்காவின் 16 வது ஜனாதிபதியாக இருந்த ஆப்ரஹாம் லிங்கனுக்கும் 35வது ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜோன் எப் கென்னடிக்கும் இடையே பல் பொருத்தப்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. சாதாரண பொருத்தப்பாடுகள் அல்ல. அபூர்வ பொருத்தப்பாடுகள்.

லிங்கன் ஆட்சி மன்றக் குழுவுக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்டது 1846ல். கொன்னடி ஆட்சி மன்றக் குழுவுக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்டது 1946ல்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...