"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

16 May 2012

WHO FIGURED THIS OUT?

TRIPLE  COINCIDENCE ON A SIMPLE $20  BILL 

Disaster  (Pentagon)
Disaster  ( Twin Towers )
Disaster  (Osama)?
TRIPLE  COINCIDENCE ON A SIMPLE $20  BILL 

Disaster  (Pentagon)
Disaster  ( Twin Towers )
Disaster  (Osama)?

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...