"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

17 August 2011

முட்டையை விழுங்கும் பாம்பு

"சிந்திக்கக்கூடிய சமூகத்துக்கு அல்லாஹ் அவனது அனைத்துப் படைப்புகளிலும் பல அத்தாட்சிகளை வைத்துள்ளான். நாம்தான் அதனைச் சற்று தேடி, ஆராய்ந்து அறிந்துகொள்ளவேண்டும்."


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...