"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

10 August 2011

ஆண்கள் பெண்களை நிர்வகிப்பவர்களே!

الرجال قوامون على النساء 

ஆண்கள் பெண்களை நிர்வகிப்பவர்களே! (அல்குர்ஆன் – 4:34)

இந்த அல்குர்ஆன் வசனத்திற்கான நடைமுறை ரீதியானதொரு விளக்கம். “ஒரு ஆண் பத்து பெண்களுடன் வீடு கூடினால் அவன் பத்து பிள்ளைகளைப் பெற்றெடுப்பான். ஆனால் ஒரு பெண் பத்து ஆண்களுடன் வீடு கூடினாலும் ஒரு பிள்ளையைத்தான் பெற்றெடுப்பாள்.” இறைவனின் நியதி, அதுதான் இயற்கையின் விதி. ஒவ்வொன்றையும் அல்லாஹ் அதனதன் இயல்புகளில் மிகப் பொருத்தமாகப் படைத்துள்ளான். அவனுக்கே புகழனைத்தும். அல்ஹம்து லில்லாஹ்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
الرجال قوامون على النساء 

ஆண்கள் பெண்களை நிர்வகிப்பவர்களே! (அல்குர்ஆன் – 4:34)

இந்த அல்குர்ஆன் வசனத்திற்கான நடைமுறை ரீதியானதொரு விளக்கம். “ஒரு ஆண் பத்து பெண்களுடன் வீடு கூடினால் அவன் பத்து பிள்ளைகளைப் பெற்றெடுப்பான். ஆனால் ஒரு பெண் பத்து ஆண்களுடன் வீடு கூடினாலும் ஒரு பிள்ளையைத்தான் பெற்றெடுப்பாள்.” இறைவனின் நியதி, அதுதான் இயற்கையின் விதி. ஒவ்வொன்றையும் அல்லாஹ் அதனதன் இயல்புகளில் மிகப் பொருத்தமாகப் படைத்துள்ளான். அவனுக்கே புகழனைத்தும். அல்ஹம்து லில்லாஹ்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...