"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

25 July 2011

பணம் கறக்கும் கயவர்களின் புதிய திட்டம்.


நகரங்களிலும் பஸ் நிலையங்களிலும் சிலர் தமக்கென்றும் தமது தாய், தந்தை, சகோதரன், மனைவி அல்லது பிள்ளை என யாருக்காவது பெரியதொரு நோய் இருப்பதாகவும் அதனைக் குணப்படுத்த பெருமளவு நிதி தேவைப்படுவதாகவும் சில தாள்களையும் பத்திரிகைப் பிரதிகளையும் எடுத்துவந்து காட்டுவர். பின்னர்  அந்நோயைக் குணப்படுத்துவற்கான தொகையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக இவ்வாறு பஸ் வழியே ஏறி இறங்கவேண்டியுள்ளதென்றும் அதற்கு உங்களது உதவியை நாடுவதாகவும் கூறி பணம் கறப்பர். இன்னும் சிலர் தாம் தூரப் பிரதேசத்திலிருந்து தொழில் தேடி வந்ததாகவும் தமது மூட்டை முடிச்சுக்களுடன் அனைத்தும் தொலைந்து போனதாகவும் கூறி உணவுக்கும் ஊர் திரும்புவதற்கென்றும் கொஞ்சம் பணம் கேட்பர்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

நகரங்களிலும் பஸ் நிலையங்களிலும் சிலர் தமக்கென்றும் தமது தாய், தந்தை, சகோதரன், மனைவி அல்லது பிள்ளை என யாருக்காவது பெரியதொரு நோய் இருப்பதாகவும் அதனைக் குணப்படுத்த பெருமளவு நிதி தேவைப்படுவதாகவும் சில தாள்களையும் பத்திரிகைப் பிரதிகளையும் எடுத்துவந்து காட்டுவர். பின்னர்  அந்நோயைக் குணப்படுத்துவற்கான தொகையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக இவ்வாறு பஸ் வழியே ஏறி இறங்கவேண்டியுள்ளதென்றும் அதற்கு உங்களது உதவியை நாடுவதாகவும் கூறி பணம் கறப்பர். இன்னும் சிலர் தாம் தூரப் பிரதேசத்திலிருந்து தொழில் தேடி வந்ததாகவும் தமது மூட்டை முடிச்சுக்களுடன் அனைத்தும் தொலைந்து போனதாகவும் கூறி உணவுக்கும் ஊர் திரும்புவதற்கென்றும் கொஞ்சம் பணம் கேட்பர்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...