"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

04 June 2011

21ம் நூற்றாண்டில் சைபர் யுத்தம்

கணினிகளை ஊடுருவித் தாக்குதல் நடாத்தும் மேற்படி ஆயுதங்களை அல்லது வைரஸ்களை வடிவமைப்பவர்களைப் பொதுவாகஹெகர்ஸ் (Hackers) துருவிகள்என அழைத்தாலும் அவர்களை இரண்டுவகையினாரப் பிரிக்க முடியும். அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாகக் கணினிகளை ஊடுருவி நாசகார வேலைகளைச் செய்வோர் கருப்புத் தொப்பிகள் (Black Hats) என அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றனர். Crackers என்றும் இவர்கள் குறிப்பாக அழைக்கப்படுகின்றனர். கணினித் தொகுதிகளினுள் அனுமதியுடன் உட்பிரவேசித்து அவற்றிலுள்ள ஓட்டை உடைசல்களை, பிழைகளை இனங்கண்டு அவற்றின் பாதுகாப்பற்ற தன்மைகளை நீக்கி சரிசெய்பவர்கள் வெள்ளைத் தொப்பிகள் (white Hats) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் சட்டபூர்வமான முறையில் அதில் ஈடுபடுவதனால்  இவர்களை Ethical Hackers என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர்,
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
குறிப்பு : “எங்கள் தேசம் பத்திரிகையில் பிரசுரமான ஆக்கம்”
கணினிகளை ஊடுருவித் தாக்குதல் நடாத்தும் மேற்படி ஆயுதங்களை அல்லது வைரஸ்களை வடிவமைப்பவர்களைப் பொதுவாகஹெகர்ஸ் (Hackers) துருவிகள்என அழைத்தாலும் அவர்களை இரண்டுவகையினாரப் பிரிக்க முடியும். அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாகக் கணினிகளை ஊடுருவி நாசகார வேலைகளைச் செய்வோர் கருப்புத் தொப்பிகள் (Black Hats) என அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றனர். Crackers என்றும் இவர்கள் குறிப்பாக அழைக்கப்படுகின்றனர். கணினித் தொகுதிகளினுள் அனுமதியுடன் உட்பிரவேசித்து அவற்றிலுள்ள ஓட்டை உடைசல்களை, பிழைகளை இனங்கண்டு அவற்றின் பாதுகாப்பற்ற தன்மைகளை நீக்கி சரிசெய்பவர்கள் வெள்ளைத் தொப்பிகள் (white Hats) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் சட்டபூர்வமான முறையில் அதில் ஈடுபடுவதனால்  இவர்களை Ethical Hackers என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர்,
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
குறிப்பு : “எங்கள் தேசம் பத்திரிகையில் பிரசுரமான ஆக்கம்”

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...