"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

23 January 2017

கொட்டும் தேள்களின் அற்புதங்கள்


இந்தப் புகைப்படத்தைப் பார்க்கும் போதே உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கின்றது. ஒரு வகை அருவருப்புடன் கூடிய பயம் ஆட்கொள்கின்றது. காரணம் அவற்றின் தோற்றம் பார்க்க பயங்கரமாக இருப்பதால்தான். Scorpion என்றழைக்கப்படும் தேள்கள் கணுக்காலிகள் பிரிவைச் சேர்ந்த உயிரினமாகும். ஊர் வழக்கத்தில் நட்டுவாக் காலி என்றும் கூறுவார்கள். இத்தொடரில் தேள்களின் வியத்தகு வாழ்க்கை முறை பற்றி உங்களுடன் பரிமாறிக்கொள்ள நினைக்கின்றேன்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

இந்தப் புகைப்படத்தைப் பார்க்கும் போதே உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கின்றது. ஒரு வகை அருவருப்புடன் கூடிய பயம் ஆட்கொள்கின்றது. காரணம் அவற்றின் தோற்றம் பார்க்க பயங்கரமாக இருப்பதால்தான். Scorpion என்றழைக்கப்படும் தேள்கள் கணுக்காலிகள் பிரிவைச் சேர்ந்த உயிரினமாகும். ஊர் வழக்கத்தில் நட்டுவாக் காலி என்றும் கூறுவார்கள். இத்தொடரில் தேள்களின் வியத்தகு வாழ்க்கை முறை பற்றி உங்களுடன் பரிமாறிக்கொள்ள நினைக்கின்றேன்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...