"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

24 July 2015

Jurassic world re open


With director Colin Trevor row's Jurassic World opening next weekend, Universal has provided us with five clips from the highly anticipated film. If you haven’t seen any footage, these clips will give you a great look at the movie as they feature the new Indominous Rex, Chris Pratt and the velocipedes, and a lot of action.

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...