"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

16 November 2014

கொலம்பஸிற்கு முன்பு அமெரிக்காவில் முஸ்லிம்களே நுழைந்தனர்


துருக்கியின் தற்போதைய ஜனாதிபதி ரஜப் தய்யிப் எர்தோகான் அவர்கள் அண்மைய அவரது உரையொன்றில் கிரிஸ்தோபர் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவில் காலடி எடுத்துவைக்க 300 வருடங்களுக்கு முன்பு முஸ்லிம்கள் அமெரிக்காவிற்குச் சென்றுள்ளார்கள்” என்று வரழாற்றுச் சிறப்புவாய்ந்ததொரு கருத்தை முன்வைத்துள்ளார். Turkish leader says Muslims, not Christopher Columbus, discovered continent in 1178, offering to build a mosque in Cuba.)
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

துருக்கியின் தற்போதைய ஜனாதிபதி ரஜப் தய்யிப் எர்தோகான் அவர்கள் அண்மைய அவரது உரையொன்றில் கிரிஸ்தோபர் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவில் காலடி எடுத்துவைக்க 300 வருடங்களுக்கு முன்பு முஸ்லிம்கள் அமெரிக்காவிற்குச் சென்றுள்ளார்கள்” என்று வரழாற்றுச் சிறப்புவாய்ந்ததொரு கருத்தை முன்வைத்துள்ளார். Turkish leader says Muslims, not Christopher Columbus, discovered continent in 1178, offering to build a mosque in Cuba.)
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...