"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

19 April 2012

முட்டையிடாமல் குஞ்சை ஈன்ற கோழி


பொதுவாக கோழிகள் முட்டையிட்டபின் அதனை அடைகாத்தே குஞ்சுகைளப் பொரிக்கின்றன. ஆனால் எமது நாட்டில் வெலிமடைப் பிரதேசத்தில் நடந்த சம்பவம் ஒரு கோழி முட்டையிடுவதற்குப் பதிலாக நேரடியாக குஞ்சை ஈன்றுள்ளது. இது பலரையும் ச்சரியத்திற்கு ள்ளாக்கியுள்ளது.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

பொதுவாக கோழிகள் முட்டையிட்டபின் அதனை அடைகாத்தே குஞ்சுகைளப் பொரிக்கின்றன. ஆனால் எமது நாட்டில் வெலிமடைப் பிரதேசத்தில் நடந்த சம்பவம் ஒரு கோழி முட்டையிடுவதற்குப் பதிலாக நேரடியாக குஞ்சை ஈன்றுள்ளது. இது பலரையும் ச்சரியத்திற்கு ள்ளாக்கியுள்ளது.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...