"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

03 August 2011

யானையைப் பற்றி ஒரு அமைச்சர் எழுதிய கட்டுரை

இது ஒரு பரீட்சையில் கேட்கப்பட்டிருந்த கேள்விக்கு ஒரு அமைச்சரால் எழுதப்பட்டிருந்த கட்டுரை. நகைச்சுவையான விடயம். ஆனால் சிந்திக்கவேண்டிய விடயம். வாசித்துப் பாருங்கள்.


ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...