"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

25 April 2011

இயற்கை இறை இருப்பை எவ்வாறெல்லாம் உறுதிப்படுத்துகின்றது?

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியாஹ்)

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியாஹ்)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...