"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

09 January 2012

இஸ்லாமிய நூலகங்களும் அவற்றின் வீழ்ச்சியும்


“For five centuries, from 700 tp 1200, Islam led the world in power, order, and extent of government; in refinement of manners; in standards of living; in human legislation and religious tolerance; in literature, scholarships, science, medicines, and philosophy.” By: Dr.Bader Malek, (Aljumuah issue   No:10)

ஸிரியாவில் காணப்பட்ட ஒரு நூலகத்தில் சகல கலைகளையும் தழுவிய மூன்று மில்லியன் நூல்களும் 50,000 அல்குர்ஆன் பிரதிகளும் 80,000 தப்ஸீர் நூல்களும் இருந்ததாக வரலாற்றாசிரியர் இப்னு புராத் குறிப்பிடுகின்றார்.கோர்டோவா நகரில் 70 நூலகங்கள் காணப்பட்டன. அவற்றுல் 5 இலட்சம் கையைழுத்துப்பிரதிகள் பாதுகாக்கப்பட்டடுள்ளன. ஸமூர் பின் அர்தசீர் என்பவரால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட நூலகம் 10,000 முதல் 14,000 வரையான வல்யூம் நூல்களை உள்ளடக்கியிருந்தது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

“For five centuries, from 700 tp 1200, Islam led the world in power, order, and extent of government; in refinement of manners; in standards of living; in human legislation and religious tolerance; in literature, scholarships, science, medicines, and philosophy.” By: Dr.Bader Malek, (Aljumuah issue   No:10)

ஸிரியாவில் காணப்பட்ட ஒரு நூலகத்தில் சகல கலைகளையும் தழுவிய மூன்று மில்லியன் நூல்களும் 50,000 அல்குர்ஆன் பிரதிகளும் 80,000 தப்ஸீர் நூல்களும் இருந்ததாக வரலாற்றாசிரியர் இப்னு புராத் குறிப்பிடுகின்றார்.கோர்டோவா நகரில் 70 நூலகங்கள் காணப்பட்டன. அவற்றுல் 5 இலட்சம் கையைழுத்துப்பிரதிகள் பாதுகாக்கப்பட்டடுள்ளன. ஸமூர் பின் அர்தசீர் என்பவரால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட நூலகம் 10,000 முதல் 14,000 வரையான வல்யூம் நூல்களை உள்ளடக்கியிருந்தது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...