"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

10 December 2011

இப்படியும் ஹெல்மட் வந்தா எப்படியிருக்கும்?

நிச்சயமாக ட்ரெபிக் பொலிஸ்காரர்கள் குழம்பிப்போவார்கள்...
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
மேலதிக படங்களுக்கு...

நிச்சயமாக ட்ரெபிக் பொலிஸ்காரர்கள் குழம்பிப்போவார்கள்...
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
மேலதிக படங்களுக்கு...

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...