"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

22 October 2011

மைக்ரொஸ்கோப் மூலம் எடுக்கப்பட்ட எமது கண்கள்

இறைவனின் மிகத் துல்லியமான, அதி நுணுக்கமான படைப்பு.


கண்ணில் உள்ள அற்புதத் தன்மைகளை விளக்கும் வகையில் அமைந்த விஞ்ஞானக் கட்டுரை. வாசிக்க...

 ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
இறைவனின் மிகத் துல்லியமான, அதி நுணுக்கமான படைப்பு.


கண்ணில் உள்ள அற்புதத் தன்மைகளை விளக்கும் வகையில் அமைந்த விஞ்ஞானக் கட்டுரை. வாசிக்க...

 ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...