"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

30 June 2011

பஃபின் பறவைகளின் அற்புதம்

பபின் பறவைகளின் அலகு சற்றுப்பெரிதாகக் காணப்படுகின்றது. இதன் மூலம் இவை  நிறைய சிறிய மீன்களை அலகில் சேமித்து வைத்துக்கொண்டு பறந்து வந்து கூட்டை அடைகின்றன. பின்பு அலகிலுள்ள மீன்களை தமது குஞ்சுப் பறவைகளுக்கு இறையாகக் கொடுக்கின்றன. இவற்றால் சுமார் 62 சிறிய மீன்களை ஒரே முறையில் தமது அலகினுள் வைத்துக்கொள்ள முடியும். குஞ்சுப் பறவைகள் இளம் பருவத்தை அடைந்தும் தமது பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்து சுயமாக இறைதேடி வாழப் பழகிக்கொள்கின்றன. பொதுவாக ஒரு பஃபின் பறவை சுமார் 25 வருடங்ளே உயிர்வாழ்கின்றது.
மே/2011 அகரம் சஞ்சிகையில் பிரசுமானது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
பபின் பறவைகளின் அலகு சற்றுப்பெரிதாகக் காணப்படுகின்றது. இதன் மூலம் இவை  நிறைய சிறிய மீன்களை அலகில் சேமித்து வைத்துக்கொண்டு பறந்து வந்து கூட்டை அடைகின்றன. பின்பு அலகிலுள்ள மீன்களை தமது குஞ்சுப் பறவைகளுக்கு இறையாகக் கொடுக்கின்றன. இவற்றால் சுமார் 62 சிறிய மீன்களை ஒரே முறையில் தமது அலகினுள் வைத்துக்கொள்ள முடியும். குஞ்சுப் பறவைகள் இளம் பருவத்தை அடைந்தும் தமது பெற்றோரிடமிருந்து பிரிந்து சுயமாக இறைதேடி வாழப் பழகிக்கொள்கின்றன. பொதுவாக ஒரு பஃபின் பறவை சுமார் 25 வருடங்ளே உயிர்வாழ்கின்றது.
மே/2011 அகரம் சஞ்சிகையில் பிரசுமானது.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...