"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

27 April 2011

பிரபஞ்சத்தின் பிரம்மாண்டம்

ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் ஒவ்வொரு பால்வீதியும் மற்றொன்றை விட்டு ஒளியாண்டளவு தூரத்திலேயே அமைந்துள்ளன. சூரியன் வருடத்துக்கு 9,370,800,000,000 கி.மீ வேத்தில் பயணிக்கின்றது. இவ்வாறே ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களும் சூரியனைவிடவும் அதிக கதியில் பயணிக்கின்றன. கோள்களும் பயணிக்கின்றன. கெலக்ஸிகளும் பால்வீதிகளும் இவ்வாறுதான் விண்ணில் பயணித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதாதவிதத்தில் பயணிக்கும் அளவுக்கு இப்பிரபஞ்சம் எவ்வளவு விசாலமாக இருக்கும் என்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியாஹ்)
ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் ஒவ்வொரு பால்வீதியும் மற்றொன்றை விட்டு ஒளியாண்டளவு தூரத்திலேயே அமைந்துள்ளன. சூரியன் வருடத்துக்கு 9,370,800,000,000 கி.மீ வேத்தில் பயணிக்கின்றது. இவ்வாறே ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களும் சூரியனைவிடவும் அதிக கதியில் பயணிக்கின்றன. கோள்களும் பயணிக்கின்றன. கெலக்ஸிகளும் பால்வீதிகளும் இவ்வாறுதான் விண்ணில் பயணித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதாதவிதத்தில் பயணிக்கும் அளவுக்கு இப்பிரபஞ்சம் எவ்வளவு விசாலமாக இருக்கும் என்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியாஹ்)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...