"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

19 January 2011

ஆண், பெண் - பார்வைப் புலன்


அமெரிக்காவின் நரம்பியல் ஆய்வுக் கல்லுரியொன்று பார்வை நரம்பு தொடர்பாகவும்சிந்தனை நரம்புதொடர்பாகவும் வெளியிட்ட ஒருஆய்வு முடிவு இங்கு நோக்கத்தக்கது. ஆண்களதுமூளையில் ஒளிக்கதிர்களின் இரசாயனசமிக்ஞைகளைக் கடத்துவதற்கென்று ஒரு நரம்பும்  சிந்தனையைக் கடத்துவதற்கென்று ஒரு நரம்புமாகஇரண்டு நரம்புகள் காணப்படுகின்றன. எனவேஇச்செயற்பாடு ஆணில் சிறப்பாக நடக்கின்றது. ஆனால் ஒரு பெண்ணிடம்இவ்விரண்டையும் செய்வதற்கு ஒரு நரம்பே காணப்படுகின்றது. எனவேசிந்திப்பதிலும் கிரகிப்பதிலும் சற்று சிக்கலும் தெளிவின்மையும் ஏற்படவாய்ப்புள்ளது என அவ்வாய்வு கூறுகின்றது. இஸ்லாம் சாட்சி கூறும்விடயத்தில் ஒரு ஆணுக்கு இரண்டு பெண்கள் என்ற அடிப்படையில்கொள்வதற்கு இதுகூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியா வளாகம்) 

அமெரிக்காவின் நரம்பியல் ஆய்வுக் கல்லுரியொன்று பார்வை நரம்பு தொடர்பாகவும்சிந்தனை நரம்புதொடர்பாகவும் வெளியிட்ட ஒருஆய்வு முடிவு இங்கு நோக்கத்தக்கது. ஆண்களதுமூளையில் ஒளிக்கதிர்களின் இரசாயனசமிக்ஞைகளைக் கடத்துவதற்கென்று ஒரு நரம்பும்  சிந்தனையைக் கடத்துவதற்கென்று ஒரு நரம்புமாகஇரண்டு நரம்புகள் காணப்படுகின்றன. எனவேஇச்செயற்பாடு ஆணில் சிறப்பாக நடக்கின்றது. ஆனால் ஒரு பெண்ணிடம்இவ்விரண்டையும் செய்வதற்கு ஒரு நரம்பே காணப்படுகின்றது. எனவேசிந்திப்பதிலும் கிரகிப்பதிலும் சற்று சிக்கலும் தெளிவின்மையும் ஏற்படவாய்ப்புள்ளது என அவ்வாய்வு கூறுகின்றது. இஸ்லாம் சாட்சி கூறும்விடயத்தில் ஒரு ஆணுக்கு இரண்டு பெண்கள் என்ற அடிப்படையில்கொள்வதற்கு இதுகூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியா வளாகம்) 

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...