"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

10 March 2013

கார்ட்ரூன், எனிமேஷன் தொழில்நுட்பம்விண்கற்கள் பூமியுடன் மோதி பூமி அழிவதுபோன்றும், கடல் பெருக்கெடுத்து நகர்ப்புறத்தினுள் நுழைவதுபோன்றும் சூராவளிக் காற்று சுற்றிச் சுழன்றடிப்பதுபோன்றும் எரிமலைகள் குழம்புகளைக் கக்கி வெடித்துச் சிதறுவதுபோன்றும், வேற்றுக் கிரகங்களுக்குச் சென்று கிரக வாசிகளுடன் போர்புரிவதுபோன்றும் கனவுக்குள் கணவுகாண்பது போன்றும் இன்று மனிதனின் அபூர்வமான கற்பனைகளோடும் இத்தொழில்நுட்பங்களின் உதவிகளோடும் வித்தியாச வித்தியாசமான திரைப்படங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வெளிவந்த வண்ணமிருக்கின்றன.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)


விண்கற்கள் பூமியுடன் மோதி பூமி அழிவதுபோன்றும், கடல் பெருக்கெடுத்து நகர்ப்புறத்தினுள் நுழைவதுபோன்றும் சூராவளிக் காற்று சுற்றிச் சுழன்றடிப்பதுபோன்றும் எரிமலைகள் குழம்புகளைக் கக்கி வெடித்துச் சிதறுவதுபோன்றும், வேற்றுக் கிரகங்களுக்குச் சென்று கிரக வாசிகளுடன் போர்புரிவதுபோன்றும் கனவுக்குள் கணவுகாண்பது போன்றும் இன்று மனிதனின் அபூர்வமான கற்பனைகளோடும் இத்தொழில்நுட்பங்களின் உதவிகளோடும் வித்தியாச வித்தியாசமான திரைப்படங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வெளிவந்த வண்ணமிருக்கின்றன.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

banunathan said...

very good super

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...