"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

14 January 2012

NASA நிறுவனம் பூமி அளவான இரு கோள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளது.

NASA விஞ்ஞனிகள் முதல் தடவையாக எமது சூரிய மண்டலத்திற்கு அப்பால் பூமிபோன்ற இரண்டு கோள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அக்கோள்களுக்கும் அதன் நட்சத்திரத்திற்கும் இடையிலுள்ள தூரமும் எமது பூமிக்கும் சூரியனுக்குமிடையிலுள்ள தூரத்தை ஒத்திருக்கின்றதாம். இதில் Kepler – 20e என்ற கோள் வீனஸின் அளவையும் Kepler – 20f பூமியின் பருமனையும் கொண்டுள்ளன.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)
NASA விஞ்ஞனிகள் முதல் தடவையாக எமது சூரிய மண்டலத்திற்கு அப்பால் பூமிபோன்ற இரண்டு கோள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அக்கோள்களுக்கும் அதன் நட்சத்திரத்திற்கும் இடையிலுள்ள தூரமும் எமது பூமிக்கும் சூரியனுக்குமிடையிலுள்ள தூரத்தை ஒத்திருக்கின்றதாம். இதில் Kepler – 20e என்ற கோள் வீனஸின் அளவையும் Kepler – 20f பூமியின் பருமனையும் கொண்டுள்ளன.

ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...