"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

14 December 2011

பண்டா கரடியின் வாழ்க்கை - படங்களாக


பண்டா கரடியின் வாழ்கைச் சுற்று எப்படியென்பதை ஆரம்பம் முதல் படங்களாகத் தந்துள்ளேன்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

பண்டா கரடியின் வாழ்கைச் சுற்று எப்படியென்பதை ஆரம்பம் முதல் படங்களாகத் தந்துள்ளேன்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...