"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

24 January 2012

செக்கனுக்கு 4 மில்லியன் டொன் வெப்பத்தை விடும் சூரியன்

சூரியன் 70% ஆன ஹைட்ரஜன் அணுக்களாலும் 28% ஆன ஹீலியம் அணுக்களாலும் ஆனது. ஒவ்வொரு செக்கனிலும் 600 மில்லியன் டொன் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் 596 மில்லியன் டொன் ஹீலியம் அணுக்களாக தகனமடைகின்றன. எஞ்சிய 4 மில்லியன் டொன்னும் வெப்பமாகவும் வெளிச்சமாகவும் இன்னும் பிற வாயுக் கதிர்களாகவும் வெளியேற்றப்படுகின்றன. சூரியனின் நடுப் பகுதியிலிருந்து சக்தி மேற்பரப்பை வந்தடைய 10 மில்லியன் வருடங்கள் செல்லும். சூரியனில் அல்லாஹ் பல் அத்தாட்சிகளை காண்பிக்கிறான்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி) 

சூரியன் 70% ஆன ஹைட்ரஜன் அணுக்களாலும் 28% ஆன ஹீலியம் அணுக்களாலும் ஆனது. ஒவ்வொரு செக்கனிலும் 600 மில்லியன் டொன் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் 596 மில்லியன் டொன் ஹீலியம் அணுக்களாக தகனமடைகின்றன. எஞ்சிய 4 மில்லியன் டொன்னும் வெப்பமாகவும் வெளிச்சமாகவும் இன்னும் பிற வாயுக் கதிர்களாகவும் வெளியேற்றப்படுகின்றன. சூரியனின் நடுப் பகுதியிலிருந்து சக்தி மேற்பரப்பை வந்தடைய 10 மில்லியன் வருடங்கள் செல்லும். சூரியனில் அல்லாஹ் பல் அத்தாட்சிகளை காண்பிக்கிறான்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி) 

உங்கள் கருத்து:

1 comments:

உம்மு அய்மன் said...

waw!!!
அற்புதமான ஆக்கம் நண்பரே!
சூரியன் பற்றி வியத்தகு செய்திகளை குர்ஆன் கூறியுள்ளதா? ஆச்சரியமாக உள்ளது.

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...