"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

11 November 2011

எல்லாம் 11 ஆகப் போகும் அற்புதத் தருனம்இவ்வருடத்தில் இன்றைய நாள் ஒரு வித்தியாசமான நாள். இன்னும் சில வினாடிகளில் நாம்அற்புதமானதொரு தருனத்தைச் சந்திக்கவிருக்கின்றோம். இப்படியானதொரு அனுபவம் மீண்டும் கிடைக்குமோ என்னவோ. எனவே அனைவரும் கடிகார முட்களைப் பார்த்து அத்தருனத்தை அனுபவிக்கத் தயாராயிருங்கள்.
நாள் - 11
மாதம் - 11
வருடம் - 11
நேரம் - 11
நிமிடம் - 11
வினாடி - 11
எல்லாம் 11 ஆகப் போகும் அற்புதத் தருனம் 11/11/11,11:11:11:11am & pm
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)


இவ்வருடத்தில் இன்றைய நாள் ஒரு வித்தியாசமான நாள். இன்னும் சில வினாடிகளில் நாம்அற்புதமானதொரு தருனத்தைச் சந்திக்கவிருக்கின்றோம். இப்படியானதொரு அனுபவம் மீண்டும் கிடைக்குமோ என்னவோ. எனவே அனைவரும் கடிகார முட்களைப் பார்த்து அத்தருனத்தை அனுபவிக்கத் தயாராயிருங்கள்.
நாள் - 11
மாதம் - 11
வருடம் - 11
நேரம் - 11
நிமிடம் - 11
வினாடி - 11
எல்லாம் 11 ஆகப் போகும் அற்புதத் தருனம் 11/11/11,11:11:11:11am & pm
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹி)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...