"பணம் இருந்தால் உனக்கு உலகைத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால் உலகுக்கு உன்னைத் தெரியாது. இதுதான் உலகம்."

18 May 2011

ஊடகங்களை நெறிப்படுத்த இஸ்லாம் வழிகாட்டுகிறது

இந்த இருபத்தியோராம் நூற்றண்டின் மாபெரும் தீர்மாணிக்கும் சக்தியாக (Decisive Factor) காணப்படுவது தொலைத்தொடர்பு ஊடகங்களாகும். 19ம் நூற்றாண்டில் எழுச்சியுறத் துவங்கிய அதிவேக தொலைத்தொடர்பு ஊடகங்களின் செயற்பாடுகள் 21ம் நூற்றாண்டில் பாரிய வீச்சுடன் முன்னேரிவருகின்றன. இம்முன்னேற்றத்திற்கு வித்திட்ட முக்கிய விடயம் தகவல் புரட்சியும் மனிதனின் பொழுதுபோக்கும் சிந்தனையுமாகும். எனவேதான் இது தகவல் வெள்ளம் பிரவாகிக்கும் ஒரு யுகம் - Era of information flood என வர்ணிக்கப்படுகின்றது. பெஞ்சமின் பார்பர் எனும் சமூகவியலாளர் இந்நவீன தொலைத்தொடர்பூடகத்தினைஇன்போடைன்மன்ட் - Infomation + Entertainment = Infortainment தகவல் மற்றும் பொழுதுபோக்குத் தொடர்பூடகம் என அழைக்கின்றார்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியாஹ்)

இந்த இருபத்தியோராம் நூற்றண்டின் மாபெரும் தீர்மாணிக்கும் சக்தியாக (Decisive Factor) காணப்படுவது தொலைத்தொடர்பு ஊடகங்களாகும். 19ம் நூற்றாண்டில் எழுச்சியுறத் துவங்கிய அதிவேக தொலைத்தொடர்பு ஊடகங்களின் செயற்பாடுகள் 21ம் நூற்றாண்டில் பாரிய வீச்சுடன் முன்னேரிவருகின்றன. இம்முன்னேற்றத்திற்கு வித்திட்ட முக்கிய விடயம் தகவல் புரட்சியும் மனிதனின் பொழுதுபோக்கும் சிந்தனையுமாகும். எனவேதான் இது தகவல் வெள்ளம் பிரவாகிக்கும் ஒரு யுகம் - Era of information flood என வர்ணிக்கப்படுகின்றது. பெஞ்சமின் பார்பர் எனும் சமூகவியலாளர் இந்நவீன தொலைத்தொடர்பூடகத்தினைஇன்போடைன்மன்ட் - Infomation + Entertainment = Infortainment தகவல் மற்றும் பொழுதுபோக்குத் தொடர்பூடகம் என அழைக்கின்றார்.
ஆலிப் அலி (இஸ்லாஹியாஹ்)

உங்கள் கருத்து:

0 comments:

Post a Comment

என்னை ஊக்குவியுங்கள்...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...